ZNAĆ ELEMENTY UMOWY NAJMU MIESZKANIA. - elax.pl

przez michael-bro
3 lata ago
721 Odwiedzin

Czytanie umowy najmu mieszkania może wydawać się przytłaczające, ale ważne jest, aby zrozumieć warunki umowy najmu, zanim się do tego zobowiążesz.

Poniżej znajduje się lista podstawowych pozycji, które można znaleźć w większości umów najmu mieszkań.

Podstawowe informacje o wynajmie mieszkań.

Każda umowa najmu mieszkania rozpoczyna się od podania stron umowy, w tym podstawowych informacji identyfikujących firmę zarządzającą mieszkaniem i najemcę. Będzie ona zawierała dane takie jak nazwa i adres firmy zarządzającej mieszkaniem, numer wynajmowanego lokalu oraz dane kontaktowe najemcy.

Szczegółowe warunki najmu i dzierżawa mieszkania.

Dwiema najważniejszymi częściami umowy najmu mieszkań są okres najmu oraz szczegóły dotyczące wynajmu.

Sekcja dotycząca okresu leasingu określa, jak długo obowiązuje leasing oraz co dzieje się po zakończeniu okresu leasingu.

Będzie ona zawierała szczegółowe informacje na przykład o tym, czy chodzi o leasing roczny czy miesięczny. Umowa najmu będzie również zawierała szczegóły dotyczące jej przedłużenia i rozwiązania. Dobrze napisana umowa najmu jasno określa, co należy zrobić, jeśli wynajmujący chce pozostać w mieszkaniu po jej zakończeniu i zawiera postanowienia dotyczące np. odejścia przed zakończeniem umowy najmu.
Szczegółowe informacje o czynszu zawarte są w umowie najmu mieszkania i określają, ile czynsz będzie wynosił i kiedy czynsz będzie płacony w każdym miesiącu. W tej części umowy najmu powinno być opisane również, co się stanie, jeśli najemca spóźnia się z zapłatą czynszu.

Depozyty i opłaty.

W tej części umowy najmu mieszkania, firma zarządzająca lokalem, wyszczególni wszelkie depozyty i opłaty związane z wynajmem tego konkretnego mieszkania. Powszechne depozyty obejmują depozyty zabezpieczające i depozyty dla zwierząt domowych. Do wspólnych opłat należą opłaty za opóźnienia w płatnościach i zwrócone opłaty za płatności.

Regulamin wynajmu lokalu.

W umowie najmu lokalu zostaną określone szczegółowe zasady, których wynajmujący będzie musiał przestrzegać przy wynajmowaniu mieszkania. Przepisy te mogą zawierać ograniczenia dotyczące zmian, jakie wynajmujący może wprowadzić do lokalu mieszkalnego (np. malowanie), oraz ograniczenia dotyczące np. rodzaju lub wielkości zwierząt domowych dozwolonych w wspólnocie mieszkaniowej. Zazwyczaj umowa najmu mieszkania zawiera również klauzulę stanowiącą, że wynajmujący musi powstrzymać się od wszelkich nielegalnych działań wewnątrz mieszkania.

Inne szczegóły dotyczące wynajmu mieszkań.


Jest jeszcze kilka innych działów, które można znaleźć w umowie najmu mieszkania.

Naprawy: W tej części będzie opisane, kto jest odpowiedzialny za naprawę konkretnych szkód w mieszkaniu.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: w tej sekcji określono, które przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, o ile takie istnieją, są wliczone w cenę najmu, a za które odpowiada najemca.
Ubezpieczenie wynajmującego: niektórzy zarządcy wspólnoty mieszkaniowej będą wymagać od swoich mieszkańców wykupienia ubezpieczenia od czynszu. Jeśli jest to wymagane, szczegóły te zostaną określone w umowie.
Prawo wejścia: mogą zaistnieć sytuacje, w których zarząd wspólnoty mieszkaniowej musi wejść do mieszkania, np. w nagłych wypadkach lub w celu przeprowadzenia planowego remontu. W tej części umowy najmu mieszkania znajduje się informacja, kiedy kierownictwo może wejść do lokalu najemcy i jakiego rodzaju powiadomienie musi zostać złożone z wyprzedzeniem.
Pamiętaj, że umowa wynajmu istnieje w celu ochrony zarówno wynajmującego, jak i zarządcy lub właściciela mieszkania. Moc prawna umowy najmu określa prawa dla obu stron, które zobowiązały się do związania umową najmu.

Teraz, gdy znasz już podstawowe części umowy najmu, poczujesz się trochę pewniej podpisując umowę najmu mieszkania.